الونون برای هر عدد نان فقط ۱۰۰ تومان هزینه پیک دریافت می کند که بخشی از این مبلغ جمع آوری شده به خیریه اختصاص خواهد یافت.