اهمیت نان را بخوانید

ارسال شده در: posts | ۵۷

جایگاه و اهمیت نان بررسی ها و آنچه از متون تاریخی استفاده می شود، استفاده، شناخت، کاشت، داشت و مصرف گندم را بایستی همزاد با تاریخ بشر دانست. اهمیت گندم، آن چنان واضح است که آدمی را از پرداختن به آن بی … ادامه یافت